28 ก.ค. 2015 22:12น.
หน้าแรก
เกี่ยวกับองค์กร
โครงสร้างองค์กร
บทบาทและหน้าที่
เอกสาร/แบบฟอร์ม
ภาพกิจกรรม
กระดานสนทนา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
จำนวน 2371161 คน
    หน้าแรก arrow เกี่ยวกับองค์กร    
 
 
 

 

 ประวัติสำนักงานคลังเขต ๖

                   กรมบัญชีกลาง   สังกัดกระทรวงการคลัง   ปัจจุบันมีอายุ  ๑๒๐ ปี    โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติพระธรรมนูญ   หน้าที่ราชการในกระทรวงการคลังมหาสมบัติ  ให้มีกรมสารบาญชี  เมื่อวันที่ ๗  ตุลาคม  ร.ศ. ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓)  สำหรับจ่ายเงินแผ่นดินและถือเป็นสารบาญชีพระราชทรัพย์ทั้งสิ้น    ต่อมาปี  พ.ศ.  ๒๔๗๖   มีการออกพระราชกฤษฎีกา   จัดวางระเบียบราชการสำนักงานและกรมในกระทรวงการคลังขึ้นใหม่  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๔๗๖  มีการแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง เป็นราชการบริหารส่วนกลาง  และราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคนั้น  กำหนดให้มี   คลังจังหวัดขึ้น  ดังนั้นคลังจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยจึงมีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี  ๒๔๗๖  เป็นต้นมา

 

                   ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการในกรมบัญชีกลางใหม่ ซึ่งประกาศ   ราชกฤษฎีกานุเบกษา   เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๔๙๕   สำหรับราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค  กำหนดให้มีคลังภาคขึ้น  โดยให้คลังภาคมีหน้าที่ตรวจตรา ชี้แจง แสดงความเห็น  สั่งกระทำและปฏิบัติราชการตามกฎหมาย   ระเบียบแบบแผน    คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลัง  มีหน้าที่บังคับบัญชาคลังจังหวัด และคลังอำเภอภายในภาค  เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าราชการภาค  ในการปฏิบัติควบคุมราชการอันเป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลางในภาคนั้น ๆ  โดยมีสำนักงานคลังภาคตั้งอยู่ ณ จังหวัดต่าง ๆ สำหรับคลังภาค ๖ ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก

 

                   ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๐  ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการในกรมบัญชีกลางขึ้นใหม่ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๐๐  เปลี่ยนชื่อคลังภาค เป็น คลังเขตกำหนดให้คลังเขตเป็นราชการบริหารส่วนกลาง   และมีคลังจังหวัดและคลังอำเภอส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคเช่นเดิม

 

                   ปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงโครงสร้างของกรมใหม่  มีการปรับปรุงขยายตำแหน่งการบริหาร การบังคับบัญชาและกระจายอำนาจทั้งในด้านการบริหารและการเงินสู่ภูมิภาคเช่นเดิม  คงจะมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเร็ววันนี้

 

                   สำหรับสำนักงานคลังเขต ๖  มีคลังจังหวัดที่อยู่ในความควบคุมดูแลรวม ๙  สำนักงานคลังจังหวัด ดังนี้
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย 
สำนักงานคลังจังหวัดตาก
  สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร  สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์   สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

                    สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์                                    

                   สำนักงานคลังเขต ๖ เดิมมีที่ทำการอยู่ในใช้ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกสำหรับเป็นสำนักงานและปฏิบัติราชการติดต่อเป็นระยะยาวนาน  จนกระทั่งถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๖ กรมบัญชีกลางได้เล็งเห็นว่า  สำนักงานคลังเขต ๖ มีหน้าที่บังคับบัญชาสำนักงานคลังจังหวัดถึง ๘ จังหวัด ๙ สำนักงานคลัง  ควรจะได้มีอาคารสำนักงานของตนเอง  ประกอบกับมีงานในด้านการพัฒนาบุคลากร  ในด้านการเงินการคลังและการบัญชีของส่วนราชการให้มีคุณภาพ  จำเป็นต้องมีอาคารโดยเฉพาะ  จึงได้โอนเงินงบประมาณมาให้ดำเนินการก่อสร้าง  โดยทำการก่อสร้างอาคารขึ้นเมื่อวันที่    สิงหาคม  ๒๕๓๖  ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๓๗  ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น  ๘,๑๓๐,๐๐๐.- บาท  และได้ทำการย้ายสำนักงานจากศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกมาปฏิบัติราชการ   สำนักงานคลังเขต    เลขที่  ๑๒๓   หมู่ ๔   ตำบลหัวรอ  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  เมื่อวันที่    มีนาคม  ๒๕๓๘  เป็นต้นมา  และทำพิธีเปิดสำนักงานเป็นทางการในวันศุกร์ที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  ภายในสำนักงานมีเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่เศษ   ประกอบไปด้วยบ้านพักข้าราชการระดับ  ๗ – ๘  จำนวน  ๒ หลัง   บ้านพักลักษณะเทาวน์เฮาส์     ห้อง    หลัง  โรงเก็บรถยนต์ 

 

                   สำนักงานคลังเขต ๖ จังหวัดพิษณุโลก  มีการแบ่งงานภายในสำนักงาน ดังนี้

                    ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

                   ๒. ส่วนตรวจสอบและติดตามประเมินผล

                   ๓. ส่วนวิชาการ

 

                   สำนักงานคลังเขตมีอำนาจหน้าที่ภายในท้องที่รับผิดชอบ ดังนี้

                   ๑. สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด

                   ๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคด้านการเงิน การคลัง

การบัญชี การตรวจสอบภายในและการพัสดุภาครัฐ

                   ๓. สั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างในส่วนภูมิภาค

                   ๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  เกี่ยวกับองค์กร - สำนักงานคลังเขต 6 Untitled Document
 
 
images/stories/Newspaper-Feed-icon.png อ่านหนังสือพิมพ์
[ไทยรัฐ][ มติชน ]
[ เดลินิวส ์]
[ คม-ชัด-ลึก]
[ ผู้จัดการรายวัน]
[ ผู้จัดการรายสัปดาห์]
[ สยามสปอร์ต][สยามรัฐ]
[ แนวหน้า][ ไทยโพสต์ ]
[ เนชั่น ][บางกอกโพส์ต]
images/stories/television-icon.pngTV 
[ Nation channel ]
[ สำนักข่าวไทย]
[ Modernine TV
[ TV11 ]
[ ITV ]
[ TV3 ]
[INN]
images/stories/Money-icon.pngเศรษฐกิจ หุ้น ทองคำ     
[ กบข. ]
[ ThaiValueInvestor]
[ Settrade]
[ ฐานเศรษฐกิจ ]
[ สยามธุรกิจ][กระแสหุ้น]
[ กรุงเทพธุรกิจ]
[ ราคาทองคำ]
[ ตรวจล็อตเตอรี]
[ ตรวจสอบราคาน้ำมัน]
images/stories/Snow-Occasional-icon.pngพยากรณ์อากาศ 
[ CNN][ Yahoo
[ ทั่วไทย ]
images/stories/notebook-girl-icon.pngพจนานุกรม 
[ อังกฤษ ][ ไทย ]
[ อังกฤษ-ไทย
[ ศัพท์ไอที]
 images/stories/Phone-icon.pngค้นหาหมายเลข 
[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศ]
[ เบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ]
images/stories/Internet-bags-icon.pngเดินทาง โรงแรม 
[รถไฟ]
[การบินไทย]
[ นกแอร์]
[จองโรงแรม]
 images/stories/ambunance-1-icon.pngHealth
[แพทย์สภา
[ Thaihealth.net ]
[ Siamhealth.net
[ Thaihealth.info]
[ Bangkokhealth]
[ Thaiclinic.com]
images/stories/Computer-icon.pngIT,IT News
[Nectec
[ARIP]
[ ThaiITNEWS
 
 
 

บำนาญ กบข.2539ฉบับปัจจุบัน ล่าสุดปี51
บำนาญ2494ฉบับปัจจุบัน ล่าสุดปี51
พระราชกฤษฎีกาค่ารักษาพยาบาล 2553
พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายไปราชการพ.ศ.2526
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเสนอราคาภาครัฐพ.ศ.2542
ระเบียบกระทรวงการคลังค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการปี2550
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่ารักษา2553
หลักเกณฑ์ค่ารักษาผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน2553(ประกาศ)